IMG_7841

Kellie Day art exhibit at ENO Cafe, Durango